Právne pokyny

Poskytovateľ

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
tel.: +421 2 492 94 600, 601

E-mail: leasing@mbfs.sk
Web: www.mercedes-benz.sk/mbfs
IČO: 35728116
DIČ: 2020218926
IČ DPH: SK2020218926

Právne pokyny

Autorské právo
Copyright 2017 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové, video súbory a animačné súbory ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemožno ich kopírovať na obchodné účely alebo kvôli šíreniu, ani meniť alebo používať na iných webových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler obsahujú materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých, ktorí ho poskytli.

Produkty a ceny
Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok mohlo dôjsť k zmenám produktov a výkonov. Zmeny konštrukcie, tvaru, odchýlky farebného odtieňa ako aj zmeny rozsahu dodávok a výkonov zo strany výrobcu sú počas dodacej lehoty vyhradené, pokiaľ by tieto zmeny alebo odchýlky boli pri zohľadnení záujmov Daimler pre zákazníka akceptovateľné. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, osobitnú výbavu alebo iné časti, ktoré nepatria k sériovému rozsahu dodávok a výkonov. Odchýlky farieb sú technicky podmienené. Jednotlivé stránky môžu obsahovať typy a výkony, ktoré sa nenachádzajú v ponuke jednotlivých krajín. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia len pre Spolkovú republiku Nemecko. S výhradou inak znejúcej úpravy v predajných a dodacích podmienkach platia ceny platné v deň dodávky. Pre našich zmluvných partnerov sa pod cenami rozumejú nezáväzné cenové doporučenia. Kontaktujte prosím niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera ohľadom aktuálneho stavu.

Obchodné značky
Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach Daimler zákonom chránené ochranné známky Daimler, čo platí hlavne pre názvy modelov ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

Licenčné práva
Daimler Vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa nášmu kreatívnemu stvárneniu potešíte rovnako ako my. Napriek tomu Vás prosíme o porozumenie, keďže Daimler musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorského práva a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo Daimler.

Poznámky k výpovediam o budúcom vývoji
"Internetové stránky, Investor Relations Releases, výročné a polročné správy, výhľady, prezentácie, audio a video prenosy z akcií (priame alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného aj výpovede ohľadom budúceho vývoja, ktoré sa opierajú o aktuálny odhad manažmentu. Slová ako ""anticipovať"", ""predpokladať"", ""veriť"", ""odhadnúť"", ""očakávať"", ""zamýšľať"", ""môcť/mohli by"", ""plánovať, ""premietať"", ""mali by"" a iné podobné výrazy vyjadrujú výpovede ohľadom budúceho vývoja. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny kurzu, úrokových mier a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné uvedenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien ojazdených vozidiel. Ak by sa objavil niektorý z faktorov neistoty alebo iná nepostihnuteľnosť (niektoré z nich sú uvedené pod nadpisom ""Riziková správa"" v aktuálnej výročnej správe Daimler ako aj pod nadpisom ""Risk Factors"" v aktuálnej výročnej správe Daimler vo formulári 20-F, ktorý bol odovzdaný na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo by sa predpoklady v týchto výpovediach ukázali ako nesprávne, môžu sa skutočné výsledky značne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach.
Nie je našim úmyslom ani neručíme za priebežné aktualizovanie výpovedí o budúcom vývoji, pretože výlučne závisia od okolností v deň ich zverejnenia.

Riešenie sporov online
Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. “RSO platforma“). RSO platforma predstavuje jednotný bod pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných vzťahov z nákupov online. Na RSO platformu sa môžete dostať po kliknutí na: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ručenie
"Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú súhlas alebo záruku, či už výslovnú alebo nevyslovenú. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastnosti, predajnosti, vhodnosti pre určité účely, alebo že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.

Na našich stránkach nájdete aj linky k iným internetovým stránkam. Chceme Vás upozorniť na to, že nemáme vplyv na vzhľad a obsah týchto stránok. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky k externým stránkam a ich obsahom na našich internetových stránkach.

Úvod - Osobné vozidla Mercedes-Benz

Cookies

Cookies
"Spoločnosť Daimler používa cookies a podobné technológie, ako napríklad HTML5 Storage alebo Local Shared Objects (ďalej spoločne nazývané „cookies“), aby zistila preferencie používateľov a mohla optimálne vytvárať webové stránky. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Môžu sa použiť na zistenie, či z vášho koncového zariadenia už prebehla komunikácia s našimi stránkami. Identifikuje sa len cookie na vašom koncovom zariadení. Osobné údaje sa môžu ukladať do cookies vtedy, keď ste s tým súhlasili alebo je to technicky bezpodmienečne nevyhnutné, napr. pre umožnenie chráneného prihlásenia.

Keď používate našu webovú stránku, súhlasíte s používaním a ukladaním cookies na vašom koncovom zariadení. Našu webovú stránku si však môžete prezerať aj bez cookies. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na vašom koncovom zariadení môžete zabrániť tak, že v nastaveniach vášho prehliadača zvolíte *neakceptovať cookies*. Cookies, ktoré sa do vášho koncového zariadenia už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ako to v jednotlivých prípadoch funguje, zistíte z návodu vášho prehliadača, príp. u výrobcu koncového zariadenia. Ďalšie informácie pre deaktivovanie technológie Local Shared Objects nájdete v nasledovnom odkaze:

Informácie o deaktivovaní technológie Local Shared Objects
"V prípade, že nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

Cookies delíme do nasledujúcich kategórií:

Bezpodmienečne nevyhnutné cookies (typ 1)
Tieto cookies sú nutne potrebné, aby webové stránky a ich funkcie pracovali správne. Bez týchto cookies nemôžu byť napr. poskytnuté služby ako Konfigurátor vozidla.

Funkčné cookies (typ 2)
Tieto cookies umožňujú zlepšovať komfort a výkon webových stránok a poskytovať rôzne funkcie. Vo funkčných cookies sa môžu napríklad ukladať nastavenia jazyka.

Výkonové cookies (typ 3)
Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate webové stránky. Výkonové cookies nám napríklad pomáhajú pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich webových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám, a tým zlepšiť našu ponuku pre vás. Informácie, ktoré sa zhromaždia týmito cookies, nemajú osobný charakter. Ďalšie informácie k zhromažďovaniu a vyhodnocovaniu informácií nájdete v odseku „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

Cookies tretích strán (typ 4)
Tieto cookies sú ukladané tretími stranami, napr. sociálnymi sieťami. V prvom rade sa používajú na integrovanie obsahov sociálnych médií, ako sú sociálne zásuvné moduly (Social Plugins), na našej stránke. Informácie o tom, ako používame sociálne zásuvné moduly (Social Plugins), nájdete v odseku „Sociálne zásuvné moduly (Social Plugins)“ vyhlásenia o súkromí (Privacy Statements)."               

Vyhlásenie o súkromí (Privacy Statement)

Na našej desktopovej webovej stránke používame nasledujúce cookies:                  

Ochrana osobných údajov